Integritetspolicy

Integritetspolicy


Registeransvarig

MRP Group Oy Ab (Organisationsnummer 3257663-7)

hogstrom.p@gmail.com
040 7078 454

Insamlade personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter som är nödvändiga för att hantera kundrelationen, såsom kundens namn och kontaktuppgifter samt användaruppgifter för tjänsten. Vi samlar in personuppgifter från den registrerade själv och från andra offentliga register som upprätthålls av myndigheter och andra externa källor, såsom handelsregistret eller liknande offentliga företagsregister. Dessutom samlar vi in uppgifter från personer som fyller i kontaktformulär och använder dem för ändamål som rör hanteringen av kundrelationen.

Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas inom ramen för gällande lagstiftning för att testa webbtjänsten, hantera kundrelationen och informera och ge rådgivning om tjänsterna. Vi kan använda de registrerades uppgifter för att samla användarstatistik och analysera den. De insamlade uppgifterna används även i marknadsföringssyfte. Behandlingen av personuppgifter för marknadsföringskommunikation bygger på den registrerades samtycke via kontaktformulär. Direktmarknadsföring avslutas på begäran från kunden. Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke genom att meddela detta till den tidigare nämnda kontaktpersonen. Behandlingen av personuppgifter kan vara nödvändig för att tillgodose de legitima intressen som föreligger mellan företaget och den registrerade när det gäller marknadsföring, tjänste- och kundanalys samt testning av tjänsten. Marknadsföringsändamål kan även omfatta profilering. Den registrerade har då rätt att motsätta sig behandlingen av personuppgifter.

Personuppgiftsbehandlare

Endast personer som ansvarar för hanteringen av kundrelationer och marknadsföring har tillgång till personuppgifterna.

Utlämning av uppgifter

Personuppgifter lämnas inte ut till tredje part och överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om det inte är nödvändigt för genomförandet av tjänsten. Vid eventuell överföring och utlämning av uppgifter följer vi de krav som dataskyddslagstiftningen och andra nödvändiga säkerhetsåtgärder ställer.

Cookies

Vi använder cookies och liknande tekniker på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som webbläsaren lagrar på användarens enhet. Cookies innehåller ett anonymt, unikt identifieringsnummer som gör att vi kan känna igen och räkna olika webbläsare som besöker vår webbplats. Syftet med att använda cookies och liknande tekniker är att analysera och vidareutveckla våra tjänster för att bättre kunna betjäna användarna och rikta marknadsföring. Användaren kan förhindra användningen av cookies eller ta bort cookies från webbläsarens inställningar.

Registerskydd

Vi skyddar personuppgifter med lämpliga tekniska och organisatoriska metoder. Uppgifterna lagras i databaser som är skyddade med brandväggar, lösenord och andra tekniska säkerhetsåtgärder. Databaser och deras säkerhetskopior finns i låsta och bevakade lokaler och endast vissa förutbestämda personer har åtkomst till uppgifterna.

Lagringstid och borttagning av personuppgifter

Personuppgifter sparas så länge som de behövs för det ändamål för vilket de samlats in och behandlats, eller för att genomföra avtalet, eller så länge som lagen och reglerna kräver det. Därefter tas personuppgifterna bort på lämpligt sätt.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter:

  1. Den registrerade har rätt att, inom ramen för affärshemligheter och interna bedömningar, begära tillgång till de personuppgifter som rör honom eller henne. Begäran om granskning ska skickas skriftligen och undertecknas, och personen måste identifiera sig på ett pålitligt sätt.
  2. Den registrerade har rätt att begära rättelse av uppgifter om de är ofullständiga eller felaktiga.
  3. Den registrerade har rätt att begära radering av uppgifter om det inte finns något lagligt krav eller samtycke som motiverar behandlingen.
  4. Den registrerade har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter om uppgifternas korrekthet eller laglighet så kräver, eller om personen enligt rätten har rätt att begränsa behandlingen till att endast inkludera lagring av uppgifter.
  5. Den registrerade har rätt att invända mot behandlingen av uppgifter för direktmarknadsföring baserad på företagets berättigade intresse.
  6. Den registrerade har rätt att begära överföring av uppgifter till en annan registeransvarig om detta är säkert och tekniskt genomförbart.
  7. Den registrerade ska skicka sina begäranden avseende sina rättigheter skriftligen eller via e-post till kontaktpersonen i punkt 1.

Företaget kommer att svara på begäranden inom en månad från det att begärandet har framställts, om det inte finns särskilda skäl att förlänga svarstiden.

Tillbaka till startsidan »